Дайджест БАУ листопад-грудень 2016 UABio Digest November-December 2016

Новини

БАУ вітає вас з Новорічними святами!

Результати роботи БАУ у 2016 р.

Прес-конференція «Відновлювана енергетика у 2016 році: чого більше – зрад чи перемог?»

Біоенергетика продовжує впевнене зростання (за даними Енергобалансу України за 2015 р.)

ТОВ "ENERSTENA Україна" приєдналась до Біоенергетичної асоціації України

БАУ у Громадській Раді Мінприроди

БАУ звернулась до Прем'єр-міністра щодо монетизації субсидій

Відео-інтерв'ю Голови БАУ Георгія Гелетухи: Для переходу на альтернативне тепло необхідно реалізувати конкурентний ринок

Відео-інтерв'ю: Ціни на опалення можна компенсувати не тільки субсидією, а й конкуренцією на ринку

Стаття "Конкуренція проти монополії у теплопостачанні"

Відео-інтерв'ю Голови Спостережної Ради БАУ Володимира Майстришина "Конкуренція в сфері теплопостачання" на телеканалі Київ

Стаття виданню ZN.UA "Яка модель ринку теплової енергії потрібна Україні"

Відео-інтерв'ю члена Правління БАУ Костянтина Богатова "Тарифи та доступ до споживача - дві проблеми альтернативного теплопостачання"

Аналіз критеріїв сталого розвитку біоенергетики

News

UABio New Year greetings!

Results of UABio activities in 2016

Press conference on "Renewable Energy in 2016: results" in Ukrainian Crisis media center

Bioenergy continues confident growth (based on energy balance of Ukraine for 2015)

«ENERSTENA Ukraine» joined UABio

UABio at the Public Council at the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine

UABio addressed to the Prime Minister on the monetization of subsidies

Video-interview of UABio Head Georgiy Geletukha: "A switch to alternative heat needs introduction of a competitive market"

Video-interview "Heating tariffs can be compensated not only with subsidies but also by competition at the market"

Article "Competition vs monopoly in heat supply"

Video interview of the Head of Supervisory Board of UABio "Competition in the heat supply sector"

Article for ZN.UA "What model of heat market is needed for Ukraine"

Video interview of the UABio Board Member Kostiantyn Bogatov "Tariffs and access to consumer - two main problems of alternative heating"

Analysis of criteria for sustainable development of bioenergy

Про БАУ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 20 провідних компаній та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

About UABio

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are 20 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook LinkedIn
Всі новини БАУ
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news
UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles
Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
tryboi@uabio.org
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
tryboi@uabio.org