Дайджест БАУ за Березень 2018 р. UABio Digest March 2018
UABio logo UABio logo

Новини

Демонстраційний проект із енергетичного використання деревини від обрізки садів у Запорізькій області

Компанія "Аккорд Лтд" приєдналась до БАУ

Новий член БАУ – фізична особа Олександр Мороз

Відкритий лист народних депутатів щодо дотримання Україною інвестиційних зобов’язань в сфері ВДЕ

Що може зробити біоенергетика для подолання газових криз?

Зменшення викидів парникових газів: біоенергетичні рішення

Аналіз можливостей заготівлі деревного палива в лісах України

Перспективи використання біомаси від обрізки та видалення багаторічних сільськогосподарських насаджень для виробництва енергії в Україні

News

Demonstration projects of energy use of wood from gardens pruning in Zaporizhia region

Aссord Ltd joined UABio

New UABio member – Alexander Moroz

An open letter from deputies regarding Ukraine's investment commitments in RES

What bioenergy can do to overcome gas crises?

Reducing greenhouse gas emissions with bioenergy

Analysis of opportunities for harvesting wood fuel in the forests of Ukraine

Prospects for using biomass from agrarian pruning and plantation removal in Ukraine

Події біоенергетики

Міжнародна Конференція "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2018", 25-26 Вересня 2018 р.

Конференція "Енергія Біомаси: перетворення природного потенціалу на регіональні партнерства", 14 квітня, м. Рівне

Events

International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2018", 25-26 September 2018

Conference "Energy Biomass: Transforming natural potential to regional partnerships", 14 April 2018, Rivne

Про БАУ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 22 провідні компанії та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

About UABio

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are 22 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook Twitter
Всі новини БАУ
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news
UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles

Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
tryboi@uabio.org
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
tryboi@uabio.org