Дайджест БАУ за Квітень 2018 р. UABio Digest April 2018
UABio logo UABio logo

Новини

Позиція БАУ щодо внесення змін до Закону України «Про теплопостачання»

Електронна торгівля біопаливом: можливості для України

Інфо День проекту FORBIO в Черкасах "Стале використання агробіомаси для енергетики – додатковий дохід для аграріїв", 16 травня 2018

Кейс Квант (Netherlands Enterprise Agency) став співголовою конференції "Енергія з Біомаси 2018", 25-26 вересня 2018

БАУ на EU4Energy Policy Forum 2018 у Відні. Матеріали доступні

Демонстраційний проект із енергетичного використання деревини від обрізки садів у Київській області

Демонстраційний проект енергетичного використання виноградної лози у твердопаливних котельнях м. Болград

Матеріали конференції "Енергія Біомаси: перетворення природного потенціалу на регіональні партнерства", 14 квітня, м. Рівне

Переваги членства в БАУ

News

UABio position on amendments to the Law of Ukraine "On heat supply"

E-commerce of biofuels: opportunities for Ukraine

Info Day FORBIO in Cherkasy "Sustainable agro biomass energy use – additional income to agrarians», 16 May 2018

Kees Kwant (Netherlands Enterprise Agency) became a co-chairman of the International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2018", 25-26 September 2018

UABio on EU4Energy Policy Forum 2018 in Vienna. Materials are available

Demonstration projects of energy use of wood from gardens pruning in Kyiv region

Demonstration project of grapevine energy use in solid fuel boiler houses in the Bolgrad city

Materials of Conference "Biomass Energy: Transforming natural potential to regional partnerships", 14 April 2018, Rivne

Advantages of membership in the UABio

Події біоенергетики

AGROSHOW Черкаси, 16-19 травня 2018

Міжнародна Конференція "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2018", 25-26 Вересня 2018

Виставка сільськогосподарської техніки та обладнання «ІнтерАГРО 2018», 30 жовтня–1 листопада 2018

Виставка "Енергоефективність. Відновлювана енергетика - 2018", 6-8 листопада 2018

Events

AGROSHOW Cherkasy, 16-19 May 2018

International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2018", 25-26 September 2018

Exhibition of agricultural machinery and equipment “InterAGRO 2018”, 30 October – 1 November 2018

Exhibition "Energy Efficiency: Renewable Energy - 2018", 6-8 November 2018

Про БАУ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 22 провідні компанії та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

About UABio

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are 22 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook Twitter
Всі новини БАУ
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news
UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles
Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
tryboi@uabio.org
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
tryboi@uabio.org