Інформаційний дайджест БАУ №№ 20-23 Серпень - Листопад 2014 Information Digest UABio №№ 20-23 August - November 2014

Вступ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 14 провідних компаній та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

Introduction

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are over 14 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Новини

Круглий стіл «Впровадження європейської практики використання енергії утилізації відходів» при УСПП

Енергетичний та екологічний аналіз технологій виробництва енергії з біомаси. Частина 1

Інтерв'ю Голови правління БАУ, Гелетухи Георгія, інформаційному агентству "Agronews"

Семінар "Практичні аспекти отримання енергії з біомаси"

Звернення БАУ до Уряду щодо необхідності перегляду "зеленого" тарифу з урахуванням курсу Національного банку

Радник ЮФ "Астерс" став членом БАУ

Технічна екскурсія на біоенергетичні об’єкти Словаччини та Чехії

Навчальний тур «Передача знань щодо найкращих практик та ноу-хау в сфері ВДЕ до українських зацікавлених осіб найвищого рівня»

Круглий стіл «Опалювальний сезон 2014-15: в умовах «газової війни»?»

Стаття "Перспективи використання відходів сільського господарства для виробництва енергії в Україні"

БАУ підписано Меморандум про співпрацю з Біоенергетичною асоціацією Литви та УСПП"

Круглий стіл з біоенергетики між БАУ, УСПП та Біоенергетичною асоціацією Литви

Курси підвищення кваліфікації з біоенергетики від BIO-PROM

КМУ затвердив Національний план дій з ВДЕ до 2020 року

Опалення енергетичною вербою від Salix Energy

Круглий стіл "Політика українського протекціонізму на енергетичному ринку"

Матеріали семінару "Співпраця в сфері біоенергетики Україна - Нідерланди"

Умови необхідні для формування внутрішнього ринку біопалив в Україні

Участь БАУ в круглому столі УСПП з приводу використання біопалив

Компанія "Екватор Сан Енерджі" стала членом БАУ

Конференція "Енергія з Біомаси"-2014: Результати

Одинадцята аналітична записка БАУ: "Перспективи виробництва та використання біометану в Україні"

Десята аналітична записка БАУ: "Перспективи вирощування та використання енергетичних культур в Україні"

Компанія "Теплодар ПіВі" стала членом БАУ

Компанія "СЕТ" стала членом БАУ

Новий голова Держенергоефективності України

Компанія TTS Eko стала членом БАУ

Юристи Marchenko Danevych довели, що отримання «зеленого» тарифу для тваринницьких ферм в Україні – цілком здійсненна задача

Постанова КМУ "Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання"

Запрошення до членства в БАУ у 2014 році

Шановні колеги! Наразі для розширення впливу в суспільстві та посилення позицій біоенергетичної галузі в Україні БАУ прагне залучити нових членів, в інтересах яких буде проводити свою подальшу роботу...

News

Roundtable "Implementation of European practices in the waste-to-energy use" at the Ukrainian Union of Industrialists and Entrepreneurs

Energy and environmental analysis of technologies for energy generation from biomass. Part 1

Interview of the Chairman of the Board of UABio, Georgiy Geletukha, to the information agency "Agronews"

Seminar on "Practical aspects of energy production from biomass"

UABio appeal to the Government concerning need to review the "green" tariff, taking into account the exchange rate of the National Bank

Counsel of Asters Law Firm became UABio member

Technical tour on bioenergy facilities in Slovakia and the Czech Republic

Study tour "Successful Study Tour on Renewable Solutions and Know-How Transfer to High-level Ukrainian Stakeholders"

Round table "The heating season 2014-15: in time of a "gas war"?"

Article "Prospects for the use of agricultural residues for energy production in Ukraine"

UABio signed a Memorandum of cooperation with the Bioenergy Association of Lithuanian and USPP

BioProm Capacity Building programme on bioenergy for Ukraine

CMU approved National Renewable Energy Action Plan till 2020

Heating with energy willow from Salix Energy

Round table "Ukrainian policy of protectionism at the energy market"

Proceedings of the workshop "Cooperation in the field of bioenergy Ukraine - Netherlands"

Conditions necessary for creation of internal biofuels market in Ukraine

UABio participation in the roundtable on biofuels utilization issues held by USPP

Company "Equator Sun Energy" became UABio member

"Biomass for Energy" Conference 2014: Summary

Eleventh position paper of UABio: "Prospects of biomethane production and use in Ukraine"

Tenth position paper of UABio: "Prospects for the growing and use of energy crops in Ukraine"

Company "Teplodar PV" became UABio member

New head of the State Energy Efficiency Agency of Ukraine

Company TTS Eko became UABio member

Marchenko Danevych Has Proved that Obtaining the "Green" Tariff” for Livestock Farming Companies in Ukraine is a Accomplishable Mission

CMU Decree "On promotion of substitution of natural gas in the heating sector"

Invitation to membership in UABio in 2014

Dear colleagues! Currently in order to expand our influence in society and strengthen the position of the bioenergy industry in Ukraine the Association seeks to attract new members, whose interests will be protected under UABio future work...

Facebook LinkedIn
Всі новини БАУ
Всі новини біоенергетики
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news

UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles

Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Планується щомісячний випуск дайджесту.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
We are greening the energy!
This digest is planned to be issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.