Дайджест БАУ за Вересень 2018 р. UABio Digest September 2018
UABio logo UABio logo

Новини

Пост-реліз Міжнародної конференції "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2018"

Презентація голови правління БАУ Георгія Гелетухи на конференції "Енергія з Біомаси 2018"

Матеріали семінару проекту ПРООН «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні»

Торги біомасою на Аграрній Біржі в Україні набирають обертів

Результати перших тестових електронних торгів біопаливом на Аграрній Біржі

Компанія Ecodevelop (м. Київ) приєдналась до БАУ

Біоенергетична премія "Золотий Міскантус 2018". Нагородження переможців

Проект ПРООН – переможець біоенергетичної премії "Золотий Міскантус 2018" в номінації Просвітництво

Відео до відкриття Міжнародної конференції "Енергія з Біомаси 2018"

Матеріали Семінару «Агровідходи для біоенергетики. Проблеми та рішення», 27 вересня, 2018

Вебінар FORBIO "Показники сталості для моніторингу впливів сучасної біоенергетики. Підвищення компетенції для зацікавлених організацій та експертів", 7 вересня 2018 р.

Другий вебінар FORBIO "Результати оцінки сталості біоенергетичного ланцюга майданчику проекту в Україні", 12 вересня 2018 р.

News

Post-release of the International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2018"

Materials of UNDP Project Seminar "Development and Commercialization of Bioenergy Technologies in the Municipal Sector in Ukraine"

Presentation of the UABio Head of the Board Georgii Geletukha at the "Biomass for energy 2018" Conference

Electronic biofuel trading is gaining momentum in Ukraine

Results of the first test electronic biofuel trading on the "Agrarian Commodity Exchange" in Ukraine

Company "Ecodevelop" (Kyiv) joined the Bioenergy Association of Ukraine

Bioenergy Award "Golden Miskanthus 2018". Awarding winners

UNDP Project – winner in bioenergy award "Golden Miscanthus 2018" in "Capacity Building" nomination

Opening VIDEO for International Conference "Biomass for Energy 2018"

Materials of the Workshop "Agricultural residues for bioenergy. Problems and solutions, 27 September, 2018

Webinar FORBIO "Capacity building for relevant local institutions and experts on the future implementation of the sustainability indicators for monitoring the impacts of modern bioenergy", September 7, 2018

Second webinar FORBIO "Results of the sustainability assessment of the bioenergy chains in the project site in Ukraine", September 12, 2018

Статті членів БАУ

Аналіз основних тенденцій розвитку біоенергетики в Європейському Союзі

Паливні характеристики стебел кукурудзи українського походження

Енергетичні та економічні показники технології швидкого піролізу в абляційному реакторі шнекового типу

Чи потрібна конкуренція в централізованому теплопостачанні України?

Приєднувати чи не приєднувати? – ось в чому питання

Дорожня карта переходу до довгострокового планування в секторі теплопостачання України

Україні потрібна конкуренція в сфері теплопостачання. Частина 1

Україні потрібна конкуренція в сфері теплопостачання. Частина 2

Як запровадити довгострокове планування централізованого теплопостачання в Україні?

Чи існує довгострокове планування в секторі теплопостачання України?

Центральне опалення: Україна на порозі катастрофи

Articles of UABio members

Analysis of the main trends of bioenergy development in the European Union

Fuel properties of Ukrainian corn stover

Energy and economic indicators of fast ablative pyrolysis technology with cone screw reactor

Do we need competition in the district heating in Ukraine?

Join or not to join? – that's the question

Road map for the transition to long-term planning in district heating in Ukraine

Ukraine needs competition in the heat supply sector. Part 1

Ukraine needs competition in the heat supply sector. Part 2

How to implement long-term planning in district heating in Ukraine?

Is there a long-term planning in the heat supply sector in Ukraine?

Central heating: Ukraine on the verge of a catastrophe

Події біоенергетики

Український Газовий Форум, 11-12 жовтня 2018, Київ, Україна

10-й Міжнародний Форум і Виставка Сталої Енергетики SEF 2018 KYIV, 16-19 жовтня 2018, Київ

Виставка сільськогосподарської техніки та обладнання «ІнтерАГРО 2018», 30 жовтня–1 листопада 2018, Київ

AgroEnergyDAY 2018, 30 жовтня–1 листопада 2018, Київ

Виставка "Енергоефективність. Відновлювана енергетика – 2018", 6–8 листопада 2018, Київ

22-га Міжнародна Виставка із використання енергії, матеріалів і сталого розвитку, 6-9 листопада 2018, Ріміні, Італія

Український Енергетичний Тиждень'18, 19-21 листопада 2018, Київ, Україна

Саміт з торгівлі біомасою в Європі, 20-21 лютого 2019, Роттердам, Нідерланди

Конференція "European Pellet Conference 2019", 26-28 лютого 2019, м. Вельс, Австрія

Events

Ukrainian Gas Forum, 11-12 October 2018, Kyiv, Ukraine

10th International Sustainable Energy Forum and Trade Show SEF 2018 KYIV, 16-19 October, 2018, Kyiv

AgroEnergyDAY 2018, 30 October – 1 November, 2018, Kyiv

Exhibition of agricultural machinery and equipment “InterAGRO 2018”, 30 October – 1 November 2018, Kyiv

Exhibition "Energy Efficiency: Renewable Energy - 2018", 6-8 November 2018, Kyiv

22nd International trade fair for material & energy recovery and sustainable development, 6-9 November 2018, Rimini, Italy

Ukrainian Energy Week'18, 19-21 November 2018, Kyiv, Ukraine

Biomass Trade Europe Summit, 20-21 February 2019, Rotterdam, The Netherlands

European Pellet Conference 2019, 26-28 February 2019, Wels, Austria

Про БАУ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 23 провідні компанії та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

About UABio

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are 23 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook Twitter
Всі новини БАУ
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news
UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles
Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.