Дайджест БАУ за Січень 2018 р. UABio Digest January 2018
UABio logo UABio logo

Новини

Загальні відкриті збори Біоенергетичної асоціації України

ПП "Крамар" приєдналось до БАУ

ЕПГ "Югенергопромтранс" приєдналась до БАУ

Лист БАУ до Лісової опікунської ради щодо використання лісосічних відходів

Доступні матеріали міжнародної конференції "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2017"

Семінар "Енергетичні культури від вирощування до використання. Зарубіжний і вітчизняний досвід", 21.02.2018

Воркшоп "Відновлювана енергія з обрізків та викорчуваних багаторічних аграрних насаджень», 22 лютого 2018 р.

Міжнародна Конференція "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2018": реєстрацію відкрито!

Можливості заготівлі деревного палива в лісах України – 19-та Аналітична записка БАУ

Статистика ВДЕ у ЄС-28 у 2015 році

Тепло біомаси гріє українські квіти — успішна історія від БАУ для europeanbioenergyday.eu

Демонстраційні проекти енергетичного використання деревини від обрізки та викорчовування багаторічних сільськогосподарських насаджень у паливну тріску та гранули

Посібник для представників ЖКГ з використання біомаси як палива у муніципальному секторі

Посібник для представників АПК з використання біомаси як палива у муніципальному секторі

Посібник для екологів з використання біомаси як палива у муніципальному секторі

News

General open meeting of the Bioenergy Association of Ukraine

Private enterprise "Kramar" joined UABio

EIG "Yugenergopromtrans" joined UABio

UABio letter to Director of the National Forest Steward Council office in Ukraine regarding the use of logging residues

Materials of the international conference "BIOMASS FOR ENERGY 2017"

Seminar "Energy crops from cultivation to utilisation. Foreign and domestic experience", 21 February 2018

Workshop "Renewable energy from agrarian pruning and plantation removal", 22 February 2018

International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2018": registration is open!

Opportunities for harvesting wood fuel in the forests of Ukraine – 19th Position Paper of UABio

RE statistics in the EU28 in 2015

Growing flowers with bioenergy in Ukraine — success story from UABio to europeanbioenergyday.eu

Demonstration projects of energy use of wood from pruning and uprooting of perennial agricultural plantations into fuel chips and pellets

Manual for representatives of state and municipal institutions on the use of biomass as a fuel in the municipal sector

Manual for representatives of the agro-industrial complex on the use of biomass as a fuel in the municipal sector

Manual for environmentalists on the use of biomass as a fuel in the municipal sector

Події біоенергетики

Семінар "Енергетичні культури від вирощування до використання. Зарубіжний і вітчизняний досвід", 21.02.2018

Воркшоп "Відновлювана енергія з обрізків та викорчуваних багаторічних аграрних насаджень», 22 лютого 2018 р.

VIII міжнародні виставки «Зернові технології», «Agro Animal Show» та «Фрукти. Овочі. Логістика», 21-23 лютого 2018

Міжнародна професійна виставка Smart Building, 22-23 лютого 2018

Український Енергетичний Форум, 27 лютого - 1 березня 2018, Київ, Україна

VII InterEcoForum, 1-2 березня, 2018, м. Марбелья, Іспанія

Фінансово-інвестиційний саміт з питань української енергетики та ВДЕ, 28 березня 2018 р.

Весняний Будівельний Форум, 28-31 березня 2018 р.

Events

Seminar "Energy crops from cultivation to utilisation. Foreign and domestic experience", 21 February 2018

Workshop "Renewable energy from agrarian pruning and plantation removal", 22 February 2018

Ukrainian Energy Forum, 27 February – 1 March 2018

VII InterEcoForum, 1-2 March, 2018, Marbella, Spain

Ukraine Power&Renewable finance and investment summit, 28 March 2018

Про БАУ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 22 провідні компанії та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

About UABio

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are 22 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook Twitter
Всі новини БАУ
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news
UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles

Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.