Дайджест БАУ за Серпень 2018 р. UABio Digest August 2018
UABio logo UABio logo

Новини

Доступна Програма міжнародної конференції "Енергія з Біомаси 2018", 25-26 вересня, м. Київ. ВСТИГНІТЬ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ ЗІ ЗНИЖКОЮ ДО 31 СЕРПНЯ!

Компанія Richard Kablitz Gmbh стала Cрібним спонсором Міжнародної Конференції "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2018"

БАУ взяла участь в обговоренні оптимізації «зелених» тарифів для біомаси та біогазу в Україні

Біомаса може покривати енергетичні потреби ЄС-28 з 19 листопада до кінця року – 43 дні, що більше на два за минулий рік

Вебінар FORBIO "Показники сталості для моніторингу впливів сучасної біоенергетики. Підвищення компетенції для зацікавлених організацій та експертів", 7 вересня 2018 р.

Семінар «Агровідходи для біоенергетики. Проблеми та рішення», 27 вересня, 2018

Член БАУ компанія "Аккорд Лтд" приєдналась до European Biogas Association (EBA)!

Питання "Використання побутових відходів для виробництва теплової та електричної енергії" будуть Вперше розглянуті на Конференції "Енергія з Біомаси", 26 вересня 2018 р., м. Київ

Стартують тестові електронні торги біопаливом на Аграрній Біржі

Електрика з поля і лісу. Як зробити біоенергетику вигідним бізнесом

Обґрунтування типових проектів виробництва і споживання паливних брикетів з агробіомаси в Україні

News

The Program of the International conference "Biomass for Energy 2018" is now available, September 25-26, Kyiv. EARLY BIRD DISCOUNT FEE IS VALID UNTIL 1 SEPTEMBER!

UABio participates in discussion on optimization of "green" tariffs for biomass and biogas in Ukraine

Biomass can cover the energy needs of all 28 Member States from November 19th to the end of the year – 43 days, two more than last year

Webinar FORBIO "Capacity building for relevant local institutions and experts on the future implementation of the sustainability indicators for monitoring the impacts of modern bioenergy", 7 September 2018

Workshop “Agricultural residues for bioenergy. Problems and solutions”, 27 September, 2018

Accord Ltd joined European Biogas Association (EBA)!

Section "Use of MSW for heat and power production", 26 September 2018, Kyiv, Ukraine

"Agrarian Commodity Exchange" starts test electronic trade in biofuels

Richard Kablitz Gmbh became a Silver Sponsor of the International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2018"

Electricity from the field and the forest. How to make bioenergy a profitable business

Substantiation of the typical projects for production and consumption of agrobiomass briquettes in Ukraine

Події

СКОРИСТАЙТЕСЬ ПЕРЕВАГАМИ РАННЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ! Міжнародна Конференція "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2018", 25-26 Вересня 2018 р.

Осінній Будівельний Форум, 03-06 жовтня 2018, Львів

Український Газовий Форум, 11-12 жовтня 2018, Київ, Україна

10-й Міжнародний Форум і Виставка Сталої Енергетики SEF 2018 KYIV, 16-19 жовтня 2018, Київ

Виставка сільськогосподарської техніки та обладнання «ІнтерАГРО 2018», 30 жовтня–1 листопада 2018, Київ

AgroEnergyDAY 2018, 30 жовтня–1 листопада 2018, Київ

Виставка "Енергоефективність. Відновлювана енергетика – 2018", 6–8 листопада 2018, Київ

22-га Міжнародна Виставка із використання енергії, матеріалів і сталого розвитку, 6-9 листопада 2018, Ріміні, Італія

Український Енергетичний Тиждень'18, 19-21 листопада 2018, Київ, Україна

Саміт з торгівлі біомасою в Європі, 20-21 лютого 2019, Роттердам, Нідерланди

Журнал «Екологія підприємства» розпочинає проект-визнання «ЕКОtransformation-2018»

Events

TAKE ADVANTAGE OF EARLY REGISTRATION! International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2018", 25-26 September 2018, Kyiv, Ukraine

Autumn Construction Forum, 03-06 October 2018, Lviv, Ukraine

Ukrainian Gas Forum, 11-12 October 2018, Kyiv, Ukraine

10th International Sustainable Energy Forum and Trade Show SEF 2018 KYIV, 16-19 October, 2018, Kyiv

Exhibition of agricultural machinery and equipment “InterAGRO 2018”, 30 October – 1 November 2018, Kyiv

AgroEnergyDAY 2018, 30 October – 1 November, 2018, Kyiv

Exhibition "Energy Efficiency: Renewable Energy - 2018", 6-8 November 2018, Kyiv

22nd International trade fair for material & energy recovery and sustainable development, 6-9 November 2018, Rimini, Italy

Biomass Trade Europe Summit, 20-21 February 2019, Rotterdam, The Netherlands

Journal "Ecology of Enterprise" launches project-award "ECO Transformation-2018"

Про БАУ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» була заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України, забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу, прискореного та сталого розвитку біоенергетики. Загальні установчі збори БАУ було проведено 25 лютого 2012 року в м. Київ. Асоціація офіційно зареєстрована 8 квітня 2013 року. Членами БАУ стали 22 провідні компанії та понад 20 визнаних експертів, що працюють в галузі біоенергетики.

About UABio

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market in Ukraine, as well as to provide the most favorable business environment, accelerated and sustainable development of bioenergy. General constituent assembly of UABio was held on February 25, 2012 in Kyiv. Association was officially registered on April 8th 2013. Among UABio members are 22 leading companies and over 20 recognized experts working in the field of bioenergy.

Facebook Twitter
Всі новини БАУ
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news
UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles
Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.