Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією Громадською спілкою «Біоенергетична Асоціація України», в особі Голови Правління Гелетухи Георгія Георгійовича, який діє на підставі Статуту (далі — ГС БАУ), укласти договір щодо надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах.

Поняття, що вживаються в цьому Договорі:

Публічна оферта – дійсна пропозиція ГС БАУ, що розміщена на сайті: uabio.org, про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, направлених на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок ГС БАУ через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок ГС БАУ.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність ГС БАУ для наступної передачі Бенефіціарам  для досягнення певних цілей, передбачених Статутом або програмами ГС БАУ, відповідно до Статуту ГС БАУ та цього Договору.

Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність ГС БАУ грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності ГС БАУ. Благодійник самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви.

2. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

3. Сторони підтверджують, що предметом цього Договору не є пряме чи опосередковане отримання прибутку жодною із Сторін.

Акцепт

1. Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти, повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, ціллю публічного збирання коштів, а також підтверджує право ГС БАУ використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати ГС БАУ.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

1. Благодійник має право без обмежень за розміром та кількістю разів надавати ГС БАУ Благодійну пожертву протягом всього строку дії цього Договору.

2. Сторони мають право використовувати та поширювати інформацію про надання Благодійної пожертви Благодійником та про його участь у сприянні ГС БАУ в реалізації цілей, визначених Статутом.

3. ГС БАУ зобов’язується володіти, користуватися та розпоряджатися Благодійною пожертвою для реалізації цілей, визначених Статутом.

4. ГС БАУ зобов’язується надавати на вимогу Благодійника звіт щодо спрямування та цілей використання Благодійної пожертви.

СТРОК ЗБИРАННЯ КОШТІВ

1. Публічне збирання коштів триває до моменту припинення діяльності ГС БАУ (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням ГС БАУ, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: uabio.org

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГС БАУ

1. ГС БАУ несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю ГС БАУ та законодавством України.

ІНШІ УМОВИ

1. Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.

2. Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов Оферти. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Оферти. Крім цього, укладанням Оферти, Благодійник підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий. 

3. Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті ГС БАУ та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана ГС БАУ для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, ГС БАУ зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана ГС БАУ в засобах масової інформації або на сайті ГС БАУ: uabio.org.